Α2 (400cc)​​

Έχεις δικαίωμα να οδηγήσεις μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Η κατηγορία Α2, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 και ΑΜ. Ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α2 είναι το 20ο έτος.

Εκπαιδευση

Η ανάγκες κάθε μαθητή είναι διαφορετικές. Παρόλα αυτά υπάρχει ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων. Οι ώρες διαφέρουν ανάλογα με το αν έχεις ήδη δίπλωμα ή όχι.

Ειναι το πρωτο σου διπλωμα;

0
Ώρες Πρακτικής
0
Ώρες Θεωρίας

Εχεις διπλωμα ΑΜ/Α1;

0
Ώρες Πρακτικής
0
Ώρες Θεωρίας

εχεις διπλωμα (Β, Γ, Δ, Γ+Ε);

0
Ώρες Πρακτικής
0
Ώρες Θεωρίας
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Παράβολα 30 € + 27€ από το e-paravolo
 • Παράβολο 15 € για την πρακτική εξέταση από το e-paravolo
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση για κατοικία, ΑΦΜ καθώς και ότι δεν κατέχεις άλλη άδεια οδήγησης είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στην Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Παράβολα 50 € + 30€ + 18€ από το e-paravolo
 • Παράβολα 15€ + 15€ από το e-paravolo για τις εξετάσεις (θεωρητικές-πρακτικές)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση για κατοικία, ΑΦΜ καθώς και ότι δεν κατέχεις άλλη άδεια οδήγησης είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στην Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • Πιστοποιητικό Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο